fbpx
Chaque dollar égalé jusqu'à $50 000 jusqu'au 31 décembre ! Donnez aujourd'hui.
Notre mécanisme SpeakUp®
Logo Nonviolent Peaceforce avec point bleuDonner

'ประชาสังคม ที่ เข้มแข็ง มี ส่วน สำคัญ ใน การ สร้าง สันติภาพ' บท เรียน จาก พม่า และ และ

Date: 23 janvier 2015

Appuyez sur la source du clip: ประชาไท (Prachatai)
Écrit par: อิมรอน ซาเหาะ
        Date: 23 janvier 2015
Langue originale: Thaï - Lire l'article original: Ici

Société civile. en Birmanie et Mindanao

เวที เรียน รู้ กระบวน สันติภาพ ทั้ง ชายแดน ใต้ / ปาตา นี พม่า และ มินดาเนา เผย มุม มอง ต่อ สันติภาพ มี ทั้ง ด้าน บวก - ด้าน ลบ ดร. ชี้ ปัจจัย สู่ ความ สำเร็จ และ ความ ของ ฝ่าย ฝ่าย ที่ สาม ด้าน ผอ. Non-violence PEAVEFORCE ยก ตัวอย่าง บทบาท ภาค ประชาสังคม และ ผู้ นำ ศาสนา แก้ ความ ขัดแย้ง ใน พม่า ฝ่าย ที่ สาม และ บทบาทพลเรือน ใน การ ตรวจสอบ หยุด ยิง ใน มินดาเนา พร้อม ย้ำ ประชาสังคม ต้อง เข้มแข็ง เพื่อ ให้ สอง ฝ่าย ยอมรับ ชี้ พร้อม ส่วน ประชาสังคม ต้อง เพื่อ เพื่อ ให้ สอง ฝ่าย ชี้ มี ส่วน ลด การ ละเมิด ข้อ ข้อ ข้อ เพื่อ ให้ สอง ฝ่าย ยอมรับ ชี้ มี ลด การ ละเมิด ละเมิด ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ตกลงหยุดยิง

สโมสร โรตา รี เซนต์พอล ภาค 5960 สหรัฐอเมริกา และ สโมสร โรตา รี ควน ลัง - หาดใหญ่ ภาค 3330 จัด ประชุม เชิง ปฏิบัติการ « เรื่อง การ สันติภาพ และ มิตรไมตรี ที่ ยั่งยืน ใน ประเทศไทย » (processus de paix: la paix durable du bâtiment et de bonne volonté en Thaïlande) ครั้ง ที่ 1 เมื่อ วัน เสาร์ ที่ 10 มกราคม 2558 ที่ ผ่าน มา ณ คณะ วิทยาการ สื่อ สาร มหาวิทยาลัย สงขลา นครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขต ปัตตานี โดย มี สมาชิก สโมสร โรตารี ผู้ นำ ศาสนา นัก วิชาการ และ ภาค ประชาสังคม เข้า ร่วม ร่วม สโมสร โรตารี ผู้ ศาสนา นัก วิชาการ และ ภาค ประชาสังคม เข้า ร่วม

การ ประชุม เชิง ปฏิบัติ การ ดัง กล่าว มี ทั้งหมด 3 ครั้ง โดย ครั้ง ที่ 2 วัน ที่ 11 มกราคม 2558 ณ คณะ เศรษฐศาสตร์ ม. Centre de ressources de paix (PRC) และ คณะ วิทยาการ สื่อ สาร สถาน วิจัย ความ ขัดแย้ง และ ความ หลากหลาย ทาง วัฒนธรรม ภาค ใต้ ใต้ (CSCD) และ สถาบัน สันติ ศึกษา ม.

มุมมองต่อสันติภาพด้านบวก-ด้านลบ

การ ประชุม เริ่ม ด้วย กิจกรรม แสดง จุด ยืน ต่อ กระบวน การ สร้าง สันติภาพ โดย ให้ ผู้ เข้า ร่วม เลือก ยืน บน เส้น ตรง กลาง ห้อง ประชุม ที่ สมมติ ว่า ด้าน หนึ่ง กำแพง ห้อง คือ กลาง บวก และ ตรง ข้าม คือ ด้าน ลบ พบ เข้า ส่วน ส่วน ใหญ่ ด้าน ข้าม คือ ด้าน ลบ ผู้ เข้า ส่วน ส่วน ส่วน ใหญ่ เลือก ยืน ตั้ง ด้าน พบ เข้า เข้า ส่วน ส่วน ใหญ่ ใหญ่ เลือก ตั้ง. ตรง จุด บวก สุด กำแพง ไป จน ถึง ลบ กลาง ๆ แต่ ไม่ มี ใคร เลือก ยืน ตรง จุด ลบ สุด กำแพง

จาก นั้น ได้ สุ่ม เลือก ถาม บาง คน ว่า ทำไม ถึง เลือก ยืน ตรง จุด นั้น โดย ผู้ เข้า ร่วม บาง คน ที่ เลือก ยืน ด้าน ลบ เหตุผล เหตุผล ว่า คน แสดง ตัว ใน การ สนับสนุน กระบวน การ สันติภาพ ยัง มี อยู่ เพราะ ยัง เจอ แต่ แต่ คน หน้า หน้า ยัง มี น้อย เพราะ ยัง เจอ แต่ คน คน หน้า Plus d'informations

ส่วน ผู้ เข้า ร่วม ที่ เลือก ยืน ตรง กลาง แสดง ความ เห็น ว่า หาก จะ เปรียบเทียบ กระบวน การ สร้าง สันติภาพ เหมือน กับ การ เมือง ไทย จะ เห็น ได้ ว่า การ เมือง มี ความ พยายาม เมือง ไทย จะ ๆ เพื่อ ให้ เกิด การ ปรองดอง ก็ ยัง ยัง ยัง ไม่ อีกมาก

ใน ขณะ ที่ ผู้ เข้า ร่วม ที่ เลือก ยืน ด้าน บวก กล่าว ว่า เรา เชื่อ มั่น ว่า กระบวน การ สร้าง สันติภาพ จะ ขึ้น ขึ้น ได้ จริง หาก พวก เรา ทุก คน ศรัทธา

Enregistrement

หลัง จาก นั้น มี การ บรรยาย หัวข้อ “การ เริ่ม ต้น ใหม่ ของ กระบวน การ สร้าง สันติภาพ” โดย นาง สาว รุ่งรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช นัก วิจัย อิสระ และ ดร. ใต้ (CSCD) โดย นาง สาว รุ่ง รวี ได้ อธิบาย ปรากฏการณ์ ที่ ผ่าน มา เพื่อ ปู พื้นฐาน ให้ ผู้ เข้า ร่วม ได้ มี พื้นฐาน ความ เข้าใจ กับ กับ กระบวน การ สร้าง สันติภาพ อย่าง ใกล้เคียง กัน

นาง สาว รุ่ง รวี ตั้ง ข้อ สังเกต บาง ประการ ต่อ กระบวน การ สร้าง สันติภาพ เช่น การ ริเริ่ม การ พูด คุยสันติภาพ อย่าง เป็น ทาง การ นับ ว่า เป็น ความ ก้าว หน้า ทาง ที่ สำคัญ อย่าง การ และ การ ขบวน ขบวน การ การ ที่ จะ คุยสันติภาพ ภาย ภาย และ การ ขบวน การ แสดง ให้ เห็น ถึง ความ ต้องการ ที่ จะ ประนีประนอม และ แสวงหา ทาง ออก ร่วม กับ รัฐ รัฐ

«ที่ สำคัญ เมื่อ ดู สถิติเหตุการณ์ ใน ช่วง ต้น เดือน รอม ฎอน ที่ ผ่าน มา ทำ ให้ เห็น ว่า Brn สามารถ ควบคุม กอง กำลัง ได้ อย่าง มี นัย สำคัญ เป็น ต้น ต้น ต้น ต้น ควบคุม กอง ได้ อย่าง มี สำคัญ เป็น เป็น ต้น ต้น

ใน ขณะ ที่ ดร. ฝ่าย ที่ สาม จึง มี ความ สำคัญ อย่าง ยิ่ง ใน กระบวน การ สันติภาพ ที่ สำคัญ ยิ่ง คือ ความ ขัดแย้ง ยืดเยื้อ นาน เพียง ใด ก็ จะ ทำ ให้ ขัดแย้ง ขัดแย้ง กลาย เป็น ระบบ ที่ ถาวร ยิ่ง ขึ้น และ ความ ขัดแย้ง ที่ รุนแรง เป็น อุปสรรค ต่อ การ ยิ่ง ขึ้น และ ความ ขัดแย้ง ที่ รุนแรง เป็น ใหญ่ ต่อ การ พัฒนา พัฒนา

ดร. ประนีประนอม

«สุด ท้าย ใน การ สร้าง สันติภาพ จะ ต้อง ทำ ทั้ง ใน ใน ใน เชิง เชิง ลบ ลบ ลบ» (paix négative) คือ การ ลด ความ รุนแรง และ ใน ใน เชิง เชิง บวก บวก ปัญหา เชิง เชิง โครง สร้าง จัด การ กับ ราก เหง้า เหง้า และ ปัญหา เชิง โครง สร้าง ที่ ให้ เกิด ความ ขัดแย้ง เหง้า และ และ ปัญหา โครง สร้าง ที่ ทำ เกิด ความ ขัดแย้ง ขัดแย้ง รุนแรง รุนแรง รุนแรง และ และ ปัญหา โครง สร้าง ที่ ให้ เกิด ความ ขัดแย้ง ขัดแย้ง รุนแรง รุนแรง รุนแรง รุนแรง และ ปัญหา โครง สร้าง ที่ ให้ เกิด ความ ขัดแย้ง ขัดแย้ง รุนแรง. ขึ้น”

Enregistrement

หลัง จาก นั้น มี การ บรรยาย หัวข้อ \ กระบวน การ สันติภาพ ใน พม่า พม่า ”(processus de paix du Myanmar) โดย ชาดาบ มัน ซูรี ผู้ อำนวย การ Paix de la violence pour la violence ประจำ ประเทศ พม่า โดย Mansoori กล่าว ว่า กลุ่ม ติด อาวุธ ใน พม่า มี มาก กว่า 30 กลุ่ม ค ค. . 1995 เคย มี การ ลง นาม หยุด ยิง มา แล้ว แต่ ก็ สู้ รบ กัน ต่อ มา อีก กว่า 15 ปี จน ค. 2010 ก็ เริ่ม มา คุย กัน ใหม่ และ มี การ ตกลง กัน ว่า รัฐบาล จะ คืน อำนาจ ให้ กับ กับ พลเรือน

เขา กล่าว ต่อ ไป ว่า ภาค ประชาสังคม จำเป็น จะ ต้อง เข้า มา มี บทบาท และ คอย ตรวจสอบ เพราะ ทั้ง สอง ฝ่าย ต่าง มี มี ความ ไว้ใจ กัน โดย เขา เขา ได้ ตัวอย่าง กรณี รัฐ ซึ่ง ซึ่ง นัก ธุรกิจ เข้า มา มี ส่วน ใน การ รัฐ คะฉิ่น ซึ่ง นัก ธุรกิจ เข้า มี มี ร่วม ใน การ การ การ เป็น เป็น เป็น คน กลาง เพื่อ ช่วย สร้าง สันติภาพ และ ด้วย ความ พยายาม ของ นัก ธุรกิจ เหล่า นั้น ทำ ให้ รัฐ คะฉิ่น เริ่ม หัน มา สนใจ กระบวน การ สร้าง สันติภาพ มาก ขึ้น

อีก ตัวอย่าง ที่ เขา ยก ตัวอย่าง ถึง กรณี ที่ ผู้ นำ ศาสนา เข้า มา ช่วย ใน การ เป็น คน กลาง ใน การ ทำ หน้าที่ ติดตาม และ ตรวจสอบ หยุด หยุด ยิง ระหว่าง กลุ่ม น้อย ชาว คริสต์ กับ รัฐบาล พม่า ตรวจสอบ หยุด ยิง ระหว่าง ชน น้อย ชาว คริสต์ กับ รัฐบาล พม่า

Enregistrer

หัวข้อ หัวข้อ ท้าย ของ การ บรรยาย คือ เรื่อง “บท เรียน กระบวน การ สันติภาพ มินดาเนา มินดาเนา มินดาเนา มินดาเนา มินดาเนา มินดาเนา มินดาเนา มินดาเนา มินดาเนา มินดาเนา มินดาเนา มินดาเนา มินดาเนา มินดาเนา มินดาเนา มินดาเนา การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ ติด ติด อาวุธ อาวุธ กลุ่ม ใหญ่ ประเทศ โดย เขา กล่าว ถึง กอง กำลัง ติด อาวุธ กลุ่ม ใหญ่ ๆ หลาย กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กล่าว กอง กอง กำลัง ติด กลุ่ม ใหญ่ ใหญ่ หลาย กลุ่ม กลุ่ม Front de libération islamique Moro (MILF), Front de libération nationale Moro (MNLF), Bangsamoro Islamic Freedom, Abu Sayyaf

เขา กล่าว ว่า การ ดำเนิน การ เรื่อง กระบวน การ สร้าง สันติภาพ กับ กลุ่ม ติด อาวุธ ต่าง ๆ เหล่า นั้น มี ความ ซับซ้อน

เขา กล่าว ต่อ ไป ว่า ใน การ เจรจา ระหว่าง กลุ่ม milf กับ รัฐบาล นั้น ใน ค.ศ. 2000 มี การ เปิด ศึก กัน ครั้ง ใหญ่ จน ทั้ง สอง ฝ่าย เห็น ว่า น่า จะ มี ฝ่าย ที่ ที่ สาม มา ช่วย ซึ่ง รัฐบาล ได้ เชิญ ประเทศ มาเลเซีย เข้า ที่ ที่ สาม มา ช่วย ซึ่ง รัฐบาล ได้ ประเทศ มาเลเซีย มาเลเซีย เข้า มา ทำ หน้าที่ เป็น ผู้ อำนวย ความ สะดวก และ ทำ หน้าที่ ใน การ ติดตาม การ ละเมิด ข้อ ตกลง การ การ หยุด ยิง

เขากล่าวต่ออีกว่า ตั้งแต่ ค.ศ. 2009 มี ฝ่าย พลเรือน เข้า มา มี ส่วน ร่วม ใน ช่วง สุดท้าย ของ ข้อ ตกลง ใน การ สร้าง สันติภาพ มาก ขึ้น ภาย ใต้ กลไก ที่ เรียก ว่า Groupe de contact international โดย พวก เขา ได้ เข้าไป สร้าง กลไก เพื่อ ทำงาน ร่วม กับ รัฐบาล และ กลุ่ม ติด อาวุธ (Track1) ตลอด จน มี ผู้ แทน เข้า ไป ตรวจสอบ การ หยุด ยิง และ ผล กระทบ ที่ เกิด ขึ้น ต่อ ประชาชน ประชาชน

Enregistrer

อาติฟ อธิบาย ว่า ใน ช่วง แรก ๆ ทั้ง สอง ฝ่าย ไม่ ยอมรับ บทบาท ของ ภาค ประชาสังคม แต่ ภาค ประชาสังคม ก็ ใช้ เวลา ปี ปี ใน การ พยายาม สร้าง ศักยภาพ ศักยภาพ ของ เอง จน เมื่อ ทักษะ ทักษะ ที่ ดี ขึ้น ก็ สามารถ เข้า มี บทบาท เมื่อ มี ทักษะ ที่ ดี ขึ้น สามารถ สามารถ ไป มี บทบาท บทบาท บทบาท ใน ใน ใน Enregistrer

อาติฟ อธิบาย ต่อ ไป ว่า ปัจจุบัน ภาค ประชาสังคม มี กลไก ที่ เข้มแข็ง มาก ซึ่ง พวก เขา ก็ ใช้ เวลา นาน นับ สิบ ใน ใน การ สร้าง เครือ เมื่อ มี มี เครือ แล้ว จะ รู้สึก มี มี อำนาจ มาก ขึ้น และ มี การ การ สร้าง รู้สึก ว่า มี อำนาจ มาก ขึ้น มี มี ขยาย การ สร้าง สร้าง สร้าง เครือ เครือ เครือ ข่าย ออก ไป เรื่อย ๆ นอก จาก นั้น แล้ว ภาค ประชาสังคม ยัง ทำ งาน แบบ เข้า ถึง จริง ๆ เช่น จะ เข้า ไป นั่ง ตรง จุด ตรวจ ด่าน ด่าน พร้อม กับ หน้าที่ ซึ่ง มี ส่วน อย่าง สำคัญ ใน การ ช่วย ลด การ ละเมิด ตกลง ใน การ หยุด หยุด สำคัญ การ ช่วย ลด การ ข้อ ตกลง ใน การ หยุด หยุด หยุด ยิง ช่วย ช่วย ลด ละเมิด ข้อ ตกลง ใน การ หยุด หยุด หยุด

Vous pouvez protéger les civils qui vivent ou fuient un conflit violent. Votre contribution transformera la réponse mondiale aux conflits.
flèche droite
Français