fbpx
¡Cada dólar igualó hasta $50,000 hasta el 31 de diciembre! Dar hoy.
Nuestro mecanismo SpeakUp®
Logotipo de Nonviolent Peaceforce con punto azulDonar

'ประชาสังคม ที่ เข้มแข็ง มี ส่วน สำคัญ ใน การ สร้าง สันติภาพ' บท เรียน จาก พม่า และ มินดาเนา

Fecha: enero 23, 2015

Pulse Fuente de clip: ประชาไท (Prachatai)
Escrito por: อิมรอน ซาเหาะ
        Fecha: 23 de enero de 2015
Idioma original: tailandés - Leer artículo original: Aquí

Sociedad civil. en Birmania y Mindanao

เวที เรียน รู้ กระบวน สันติภาพ ทั้ง ชายแดน ใต้/ปาตา นี พม่า และ มินดาเนา เผย มุม มอง ต่อ สันติภาพ มี ทั้ง ด้าน บวก-ด้าน ลบ ดร.โนเบิร์ต ชี้ สู่ ความ สำเร็จ และ ความ ความ สำคัญ ฝ่าย ฝ่าย ที่ สาม ด้าน ผอ. No violencia Paz Force ยก ตัวอย่าง บทบาท ภาค ประชาสังคม และ ผู้ นำ ศาสนา แก้ แก้ ความ ขัดแย้ง ใน พม่า ฝ่าย ที่ และ และ บทบาทพลเรือน ใน การ หยุด ยิง ใน มินดาเนา พร้อม ภาค ประชาสังคม ต้อง เข้มแข็ง เข้มแข็ง ให้ สอง สอง ฝ่าย ชี้ มี ส่วน ลด ละเมิด ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ตกลงหยุดยิง

สโมสร โรตารีเซนต์ พอล ภาค 5960 สหรัฐ อเมริกา และ สโมสร โรตารี ควน ลัง-หาด ใหญ่ ภาค 3330 จัด ประชุม เชิง ปฏิบัติ การ การ เรื่อง สันติภาพ และ มิตร ไมตรี ที่ ยั่งยืน ใน ประเทศ ไทย "(Proceso de paz: Construyendo paz sostenible y buena voluntad en Thailand) ครั้ง ที่ เมื่อ วัน เสาร์ เสาร์ เสาร์ เสาร์ เสาร์ เสาร์ เสาร์ เสาร์ เสาร์ เสาร์ เสาร์ เสาร์ เสาร์ เสาร์ เสาร์ เสาร์ เสาร์ เสาร์ เสาร์ เสาร์ เสาร์ เสาร์ เสาร์ เสาร์ เสาร์ เสาร์ เสาร์ เสาร์ เสาร์ เสาร์ เสาร์ เสาร์ เสาร์ เสาร์ เสาร์ ที่ 10 มกราคม 2558 ที่ ผ่าน มา ณ คณะ วิทยาการ สื่อ สาร มหาวิทยาลัย สงขลา นครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขต ปัตตานี โดย มี สมาชิก สโมสร โรตารี ผู้ นำ ศาสนา นัก วิชาการ ภาค ประชาสังคม เข้า ร่วม ร่วม ร่วม ร่วม ร่วม ร่วม ร่วม ร่วม ร่วม ร่วม ร่วม

การ ประชุม เชิง ปฏิบัติ การ ดัง กล่าว มี ทั้งหมด 3 ครั้ง โดย ครั้ง ที่ 2 วัน ที่ 11 มกราคม 2558 ณ เศรษฐศาสตร์ ม ม. วิทยาเขต หาด ใหญ่ และ ครั้ง 3 วัน ที่ ที่ 13 มกราคม 2558 ณ ศูนย์ โรตารี ไทย ไทย โดย ร่วม กับ Nonviolent Peaceforce (NP) Centro de recursos de paz (PRC) และ คณะ วิทยาการ สื่อ สาร สถาน วิจัย ความ ขัดแย้ง และ ความ หลากหลาย ทาง วัฒนธรรม ภาค ใต้ (CSCD) และ สถาบัน สันติ ศึกษา ม.อ.

มุมมองต่อสันติภาพด้านบวก-ด้านลบ

การ ประชุม เริ่ม ด้วย กิจกรรม แสดง จุด ยืน ต่อ กระบวน การ สร้าง สันติภาพ โดย ให้ ผู้ เข้า ร่วม เลือก ยืน บน เส้น ตรง กลาง ประชุม ประชุม ที่ สมมติ ด้าน หนึ่ง ของ กำแพง ห้อง คือ ด้าน บวก และ ด้าน ตรง ข้าม คือ ด้าน ลบ ผู้ ส่วน ใหญ่ เลือก แต่ แต่ แต่ แต่ แต่ แต่ แต่ แต่ แต่ แต่ แต่ แต่ แต่ แต่ แต่ แต่ แต่ แต่ แต่ แต่ แต่ แต่ แต่ แต่ แต่ แต่ แต่ แต่ แต่ แต่ แต่ แต่ แต่ แต่ แต่ แต่ แต่ แต่ แต่ แต่ แต่ แต่ แต่ แต่ แต่ แต่ แต่ แต่ แต่ แต่ แต่ แต่ แต่ แต่. ตรง จุด บวก สุด กำแพง ไป จน ถึง ลบ กลาง ๆ แต่ ไม่ มี ใคร เลือก ยืน ตรง จุด ลบ สุด กำแพง

จาก นั้น ได้ สุ่ม เลือก ถาม บาง คน ว่า ทำไม ถึง ถึง เลือก ยืน ตรง จุด นั้น โดย ผู้ เข้า ร่วม คน ที่ ที่ เลือก ด้าน ลบ ให้ เหตุผล ว่า คน แสดง ตัว ใน การ สนับสนุน บาง คน ที่ เลือก ด้าน ลบ ลบ ให้ ว่า คน แสดง แสดง ตัว ใน การ สนับสนุน บาง คน ที่ เลือก ด้าน ลบ ให้ เหตุผล ว่า ที่ แสดง ตัว ใน การ สนับสนุน บาง คน ที่ เลือก ด้าน ลบ ให้ เหตุผล ว่า คน แสดง ตัว ตัว ใน การ quis ๆ ที่มาร่วมประชุมลักษณะนี้

ส่วน ผู้ เข้า ร่วม ที่ เลือก ยืน ยืน ตรง กลาง แสดง ความ เห็น ว่า หาก จะ เปรียบเทียบ กระบวน การ สร้าง สันติภาพ เหมือน กับ การ เมือง จะ เห็น ได้ ว่า การ เมือง มี มี ความ พยายาม ใช้ วิธี การ ต่าง ๆ ให้ เกิด การ ปรองดอง ยัง ไม่ ไม่ เพราะ มี อื่น ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ. อีกมาก

ใน ขณะ ที่ ผู้ เข้า ร่วม ที่ เลือก ยืน ด้าน บวก กล่าว ว่า เรา เชื่อ มั่น ว่า กระบวน การ สร้าง สันติภาพ จะ เกิด ขึ้น ได้ จริง หาก พวก เรา ทุก คน ศรัทธา ศรัทธา ศรัทธา

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ-ความสำคัญของฝ่ายที่สาม

หลัง จาก นั้น มี การ บรรยาย หัวข้อ “การ เริ่ม ต้น ใหม่ ของ กระบวน กระบวน การ สันติภาพ” โดย นาง สาว รุ่งรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช นัก วิจัย และ ดร ดร โนเบิร์ต นัก วิจัย อาวุโส สถาน วิจัย ความ ขัดแย้ง และ ความ หลากหลาย วัฒนธรรม ภาค ภาค ภาค ภาค ภาค ภาค ภาค ภาค ภาค ภาค ภาค ภาค ภาค ภาค ภาค ภาค ภาค ภาค ภาค ภาค ภาค วัฒนธรรม วัฒนธรรม วัฒนธรรม วัฒนธรรม วัฒนธรรม ทาง ทาง eléctrica ใต้ (cscd) โดย นาง สาว รุ่ง รวี ได้ อธิบาย ปรากฏการณ์ ที่ ผ่าน มา เพื่อ ปู พื้นฐาน ให้ ผู้ เข้า ร่วม ได้ มี พื้นฐาน ความ เข้าใจ เกี่ยว กับ กระบวน สร้าง สันติภาพ อย่าง ใกล้เคียง กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง

นาง สาว รุ่ง รวี ตั้ง ข้อ สังเกต บาง ประการ ต่อ กระบวน การ สร้าง สันติภาพ สันติภาพ การ ริเริ่ม การ พูด คุยสันติภาพ อย่าง เป็น ทาง การ นับ ว่า เป็น ความ หน้า ทาง นโยบาย ที่ สำคัญ อย่าง ยิ่ง และ การ ที่ ขบวน การ การ ยินยอม ที่ จะ ภาย ใต้ ใต้ ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย. แสดง ให้ เห็น ถึง ความ ต้องการ ที่ จะ ประนีประนอม และ แสวงหา ทาง ออก ร่วม กับ รัฐ ไทย

"ที่ สำคัญ เมื่อ ดู สถิติเหตุการณ์ ใน ช่วง ต้น เดือน รอม ฎอน ที่ ผ่าน มา ทำ ให้ เห็น ว่า Brn สามารถ ควบคุม กอง กำลัง ได้ อย่าง มี นัย สำคัญ เป็น ต้น"

ใน ขณะ ที่ ดร.โนเบิร์ต โรเปอร์ส กล่าว ถึง บท เรียน พื้นฐาน จาก การ การ สร้าง สันติภาพ ว่า ไม่ มี ความ ขัดแย้ง ใด ที่ ไม่ มี ออก ออก แต่ คำ คือ จะ ต้อง มี เหยื่อ อีก สักกี่ ราย และ และ ทุก ทุก มัก จะ เชื่อ ว่า ตัว ถูก นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น. ฝ่าย ที่ สาม จึง มี ความ สำคัญ อย่าง ยิ่ง ใน กระบวน การ สันติภาพ สันติภาพ ที่ สำคัญ ยิ่ง คือ ความ ขัดแย้ง ยืดเยื้อ นาน เพียง ใด ก็ จะ ทำ ให้ ความ กลาย เป็น เรื่อง ระบบ ที่ ถาวร ยิ่ง ขึ้น และ และ ความ ขัดแย้ง ที่ รุนแรง เป็น อุปสรรค ใหญ่ พัฒนา พัฒนา พัฒนา พัฒนา พัฒนา พัฒนา พัฒนา พัฒนา พัฒนา พัฒนา พัฒนา พัฒนา พัฒนา พัฒนา พัฒนา พัฒนา พัฒนา พัฒนา พัฒนา พัฒนา พัฒนา พัฒนา พัฒนา พัฒนา พัฒนา พัฒนา พัฒนา พัฒนา พัฒนา พัฒนา พัฒนา พัฒนา พัฒนา พัฒนา พัฒนา พัฒนา พัฒนา พัฒนา พัฒนา พัฒนา พัฒนา พัฒนา พัฒนา eléctrico

ดร.โนเบิร์ต ยัง กล่าว อีกว่า ความ สำเร็จ ของ กระบวน การ สันติภาพ จะ ต้อง ต้อง อาศัย นำ ที่ มี วิสัยทัศน์ และ ความ กล้า หาญ และ ต้อง มี การ ที่ เข้มแข็ง อย่าง ไม่ ลด ละ และ สันติภาพ จะ เกิด เกิด ขึ้น ได้ หาก ทั้ง สอง ฝ่าย ยอม ยอม ยอม ยอม ยอม ยอม ยอม ยอม ยอม ยอม ยอม ยอม ยอม ยอม ยอม ยอม ยอม ยอม ยอม ยอม ยอม ยอม. ประนีประนอม

"สุด ท้าย ใน การ สร้าง สันติภาพ จะ ต้อง ทำ ทั้ง ใน“ เชิง ลบ ลบ ลบ ลบ ”(paz negativa) คือ การ ลด ความ รุนแรง และ ใน เชิง เชิง บวก บวก บวก บวก คือ จัด การ กับ ปัญหา ราก และ ปัญหา ปัญหา เชิง สร้าง ที่ ทำ ให้ ให้ เกิด รุนแรง รุนแรง รุนแรง รุนแรง รุนแรง รุนแรง รุนแรง รุนแรง รุนแรง รุนแรง รุนแรง รุนแรง รุนแรง รุนแรง รุนแรง รุนแรง รุนแรง รุนแรง รุนแรง รุนแรง รุนแรง รุนแรง รุนแรง รุนแรง รุนแรง รุนแรง รุนแรง รุนแรง รุนแรง รุนแรง รุนแรง รุนแรง รุนแรง รุนแรง รุนแรง รุนแรง รุนแรง รุนแรง รุนแรง รุนแรง. ขึ้น”

ตัวอย่างบทบาทภาคประชาสังคม-ผู้นำศาสนาในพม่

หลัง จาก นั้น มี การ บรรยาย หัวข้อ “กระบวน การ สันติภาพ ใน พม่า พม่า พม่า” (proceso de paz de Myanmar) โดย ชาดาบ มัน ซูรี ผู้ อำนวย การ การ no violencia PeaceForce ประจำ พม่า พม่า โดย Mansoori กล่าว ว่า กลุ่ม ติด อาวุธ ใน พม่า มี มาก กว่า 30 กลุ่ม ค ค ศ ศ ศ ศ ศ ศ ศ ศ ศ ศ ศ ศ. . 1995 เคย มี การ ลง นาม หยุด ยิง มา แล้ว แต่ ก็ สู้ รบ กัน ต่อ มา อีก กว่า 15 ปี จน ค.ศ. 2010 ก็ เริ่ม มา คุย กัน ใหม่ และ มี การ ตกลง กัน ว่า รัฐบาล จะ คืน อำนาจ ให้ กับ พลเรือน

เขา กล่าว ต่อ ไป ว่า ภาค ประชาสังคม จำเป็น จะ ต้อง เข้า มา มี มี บทบาท คอย ตรวจสอบ ตรวจสอบ เพราะ สอง ฝ่าย ต่าง ไม่ มี ความ ไว้ใจ กัน เลย เขา ได้ ยก ตัวอย่าง กรณี รัฐ คะฉิ่น ซึ่ง นัก นัก ธุรกิจ เข้า มา มี ร่วม ใน เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น. คน กลาง เพื่อ ช่วย สร้าง สันติภาพ และ ด้วย ความ พยายาม ของ นัก ธุรกิจ เหล่า นั้น ทำ ให้ รัฐ คะฉิ่น เริ่ม หัน มา สนใจ กระบวน การ สร้าง สันติภาพ มาก ขึ้น ขึ้น

อีก ตัวอย่าง ที่ เขา ยก ตัวอย่าง ถึง กรณี ที่ ผู้ นำ ศาสนา เข้า มา ช่วย ใน การ เป็น คน กลาง การ ทำ ทำ ติดตาม และ ตรวจสอบ การ หยุด ยิง ระหว่าง ชน กลุ่ม น้อย ชาว คริสต์ รัฐบาล พม่า พม่า พม่า พม่า รัฐบาล รัฐบาล รัฐบาล รัฐบาล รัฐบาล รัฐบาล รัฐบาล รัฐบาล รัฐบาล รัฐบาล รัฐบาล รัฐบาล รัฐบาล รัฐบาล รัฐบาล รัฐบาล รัฐบาล รัฐบาล รัฐบาล รัฐบาล รัฐบาล รัฐบาล รัฐบาล รัฐบาล รัฐบาล รัฐบาล รัฐบาล รัฐบาล รัฐบาล รัฐบาล รัฐบาล รัฐบาล รัฐบาล รัฐบาล รัฐบาล รัฐบาล รัฐบาล รัฐบาล รัฐบาล รัฐบาล รัฐบาล รัฐบาล รัฐบาล รัฐบาล รัฐบาล รัฐบาล รัฐบาล รัฐบาล รัฐบาล รัฐบาล รัฐบาล รัฐบาล รัฐบาล รัฐบาล รัฐบาล รัฐบาล รัฐบาล รัฐบาล รัฐบาล รัฐบาล รัฐบาล รัฐบาล รัฐบาล รัฐบาล รัฐบาล รัฐบาล รัฐบาล รัฐบาล รัฐบาล รัฐบาล รัฐบาล รัฐบาล รัฐบาล รัฐบาล รัฐบาล รัฐบาล รัฐบาล รัฐบาล รัฐบาล รัฐบาล รัฐบาล รัฐบาล

ฝ่ายพลเรือนกับการตรวจสอบหยุดยิงในมินดาเนา

หัวข้อ สุด ท้าย ของ การ บรรยาย คือ เรื่อง “บท เรียน กระบวน กระบวน การ สันติภาพ มินดาเนา” (Aprendiendo del proceso de paz de Mindanao) โดย อาติฟ ฮามีด ผู้ อำนวย การ การ การ การ การ ประจำ ฟิลิปปินส์ โดย โดย เขา กล่าว ถึง กอง กำลัง ติด อาวุธ กลุ่ม ๆ หลาย กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม ในประเทศฟิลิปปินส์ เช่น Frente Moro de Liberación Islámica (MILF), Frente Moro Nationa de Liberación (MNLF), Bangsamoro Islamic Freedom, Abu Sayyaf

เขา กล่าว ว่า การ ดำเนิน การ เรื่อง กระบวน การ สร้าง สันติภาพ กับ กลุ่ม ติด อาวุธ ต่าง ๆ เหล่า นั้น มี ความ ซับซ้อน

เขา กล่าว ต่อ ไป ว่า ใน การ เจรจา ระหว่าง กลุ่ม milf กับ รัฐบาล นั้น ใน ค.ศ. 2000 มี การ เปิด ศึก กัน ครั้ง ใหญ่ จน ทั้ง สอง เห็น ว่า น่า จะ ต้อง ต้อง มี ที่ สาม สาม เข้า ช่วย ซึ่ง รัฐบาล ได้ เชิญ เข้า เข้า เข้า เข้า เข้า เข้า เข้า เข้า เข้า เข้า เข้า เข้า เข้า เข้า เข้า เข้า เข้า เข้า เข้า เข้า เข้า เข้า เข้า เข้า เข้า เข้า เข้า เข้า เข้า เข้า เข้า เข้า เข้า เข้า เข้า เข้า เข้า มา ทำ หน้าที่ เป็น ผู้ อำนวย ความ สะดวก และ ทำ หน้าที่ ใน การ ติดตาม การ ละเมิด ข้อ ตกลง การ หยุด ยิง

เขากล่าวต่ออีกว่า ตั้งแต่ ค.ศ. 2009 มี ฝ่าย พลเรือน เข้า มา มี ส่วน ร่วม ใน ช่วง สุด ท้าย ของ ของ ตกลง ใน ใน การ สันติภาพ มาก ขึ้น ภาย ใต้ กลไก ที่ เรียก ว่า โดย พวก ได้ ได้ เข้า ไป สร้าง กลไก เพื่อ ทำ งาน ร่วม กับ รัฐบาล และ กลุ่ม ติด อาวุธ อาวุธ อาวุธ อาวุธ อาวุธ อาวุธ อาวุธ อาวุธ อาวุธ อาวุธ อาวุธ อาวุธ อาวุธ อาวุธ อาวุธ อาวุธ อาวุธ อาวุธ อาวุธ อาวุธ อาวุธ อาวุธ อาวุธ อาวุธ อาวุธ อาวุธ อาวุธ อาวุธ อาวุธ อาวุธ eléctrica eléctrica eléctrica (Track1) จน มี ผู้ แทน เข้า ไป ตรวจสอบ การ หยุด ยิง และ ผล กระทบ ที่ เกิด ขึ้น ต่อ ประชาชน

ภาคประชาสังคมต้องเข้มแข็งเพื่อให้สองฝ่ายยบ

อาติฟ อธิบาย ว่า ใน ช่วง แรก ๆ ทั้ง สอง ฝ่าย ไม่ ยอมรับ บทบาท บทบาท ของ ประชาสังคม แต่ แต่ ภาค ก็ ใช้ เวลา หลาย ปี ใน การ พยายาม เสริม ศักยภาพ ของ ตัว เอง จน เมื่อ มี ทักษะ ที่ ที่ ดี ขึ้น ก็ สามารถ ไป มี ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน. การตรวจสอบความรุนแรงที่กระทำโดยทั้งสองฝ่าา

อาติฟ อธิบาย ต่อ ไป ว่า ปัจจุบัน ภาค ประชาสังคม มี กลไก ที่ เข้มแข็ง มาก มาก ซึ่ง เขา ก็ ก็ ใช้ นาน นับ สิบ ปี ใน การ สร้าง เครือ ข่าย มี เครือ ข่าย แล้ว จะ รู้สึก ว่า มี อำนาจ อำนาจ มาก ขึ้น และ มี ขยาย การ เครือ เครือ เครือ เครือ เครือ เครือ เครือ เครือ เครือ เครือ เครือ เครือ เครือ เครือ เครือ เครือ เครือ เครือ เครือ เครือ เครือ เครือ. ข่าย ออก ไป เรื่อย ๆ นอก จาก นั้น แล้ว ภาค ประชาสังคม ยัง ยัง ทำ งาน แบบ เข้า ถึง จริง ๆ เช่น เข้า ไป นั่ง ตรง จุด ตรวจ หรือ ด่าน กับ เจ้า หน้าที่ ซึ่ง มี ส่วน อย่าง สำคัญ สำคัญ ใน ใน สำคัญ สำคัญ ใน ช่วย ลด การ ละเมิด ข้อ ตกลง หยุด ยิง ยิง ยิง ยิง ยิง ยิง ยิง ยิง ยิง ยิง ยิง ยิง ยิง ยิง ยิง ยิง ยิง ยิง ยิง ยิง ยิง ยิง ยิง ยิง ยิง ยิง ยิง ยิง ยิง ยิง ยิง ยิง ยิง ยิง ยิง ยิง ยิง ยิง ยิง ยิง ยิง ยิง ยิง ยิง ยิง ยิง.

Puede proteger a los civiles que viven o huyen de un conflicto violento. Su contribución transformará la respuesta del mundo al conflicto.
flecha derecha
Español