fbpx
كل دولار يصل إلى $50،000 حتى 31 ديسمبر! تبرع اليوم.
آلية SpeakUp® الخاصة بنا
شعار بيسفورس اللاعنفي بنقطة زرقاءتبرع

'ประชา สังคม ที่ เข้มแข็ง มี ส่วน สำคัญ ใน การ สร้าง สันติภาพ' บทเรียน จาก พม่า และ มินดาเนา

التاريخ: 23 يناير 2015

اضغط على Clip Source: ประชา ไท (براشاتاي)
كتب بواسطة: อิ ม รอน ซา เหาะ
        تاريخ: 23 يناير 2015
اللغة الأصلية: التايلاندية - اقرأ المقال الأصلي: هنا

المجتمع المدني. في بورما ومينداناو

เวที เรียน รู้ กระบวน สันติภาพ ทั้ง ชายแดน / ปา ตานี พม่า และ มินดาเนา มุม มอง ต่อ ด้าน - ด้าน ลบ ดร. قوة السلام اللاعنفية ตกลง หยุด ยิง

สโมสร โรตา รี เซนต์พอล ภาค 5960 และ สโมสร โรตา รี ควน ลัง - หาดใหญ่ ภาค 3330 ประชุม เชิง ปฏิบัติการ และ มิตรไมตรี ที่ ยั่งยืน ใน (عملية السلام: بناء سلام مستدام وحسن نية في تايلاند) ครั้ง ที่ 1 เมื่อ วัน เสาร์ ที่ 10 มกราคม 2558 ที่ ผ่าน มา ณ คณะ วิทยาการ สื่อสาร มหาวิทยาลัย สงขลา นครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขต ปัตตานี โดย มี สมาชิก สโมสร โรตา รี ผู้นำ ศาสนา นัก วิชาการ และ ภาค ประชา สังคม เข้า ร่วม

การ ประชุม เชิง ปฏิบัติการ ดัง กล่าว มี ทั้งหมด 3 ครั้ง โดย ครั้ง ที่ 2 วัน ที่ 11 มกราคม 2558 ณ คณะ เศรษฐศาสตร์ ม. อ. วิทยาเขต หาดใหญ่ และ ครั้ง ที่ 3 วัน ที่ 13 มกราคม 2558 ณ ศูนย์ โรตา รี ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร โดย ร่วม กับ Nonviolent Peaceforce (NP) مركز موارد السلام (جمهورية الصين الشعبية) และ คณะ วิทยาการ สื่อสาร สถาน วิจัย ความ ขัดแย้ง และ ความ หลากหลาย ทาง วัฒนธรรม ภาค ใต้ (CSCD) และ สถาบัน สันติ ศึกษา ม.อ.

มุม มอง ต่อ สันติภาพ ด้าน บวก - ด้าน ลบ

การ ประชุม เริ่ม ด้วย กิจกรรม แสดง จุดยืน ต่อ กระบวนการ สร้าง สันติภาพ โดย ให้ ผู้ เข้า ร่วม เลือก ยืน บน เส้น ตรง กลาง ประชุม ที่ สมมติ ว่า ด้าน หนึ่ง กำแพง ห้อง คือ ด้าน บวก และ ข้าม คือ ด้าน ลบ พบ ผู้ เข้า ส่วน ใหญ่ เลือก ตรง จุด บวก สุด กำแพง ไป จนถึง ลบ กลางๆ แต่ ไม่มี ใคร เลือก ยืน ตรง จุด ลบ สุด กำแพง

จาก นั้น ได้ สุ่ม เลือก ถาม บาง คน ว่า ทำไม ถึง เลือก ยืน ตรง จุด นั้น โดย ผู้ เข้า ร่วม บาง คน เลือก ยืน ด้าน ลบ ให้ เหตุผล คน ที่ แสดง ตัว ใน การ สันติภาพ ยัง มี อยู่ น้อย เพราะ ยัง เจอ แต่ คน ๆ ที่ มา ร่วม ประชุม ลักษณะ นี้

ส่วน ผู้ เข้า ร่วม ที่ เลือก ยืน ตรง กลาง แสดง ความ เห็น ว่า หาก จะ เปรียบเทียบ กระบวนการ สร้าง สันติภาพ เหมือนกับ การเมือง ไทย เห็น ได้ ว่า การเมือง ไทย มี พยายาม ใช้ วิธี การ ต่างๆ เพื่อ การ ปรองดอง แต่ ก็ ยัง ไม่ สำเร็จ เพราะ มี เงื่อนไข อีก มาก

ใน ขณะ ที่ ผู้ เข้า ร่วม ที่ เลือก ยืน ด้าน บวก กล่าว ว่า เรา เชื่อ มั่น ว่า กระบวนการ สร้าง สันติภาพ จะ ขึ้น จริง จริง หาก พวก เรา ทุก คน ศรัทธา

ปัจจัย สู่ ความ สำเร็จ - ความ สำคัญ ของ ฝ่าย ที่ สาม

หลังจาก นั้น มี การ บรรยาย หัวข้อ ต้น ใหม่ กระบวนการ กระบวนการ สร้าง สันติภาพ นางสาว รุ่ง รวี เฉลิม ศรี ภิญโญ นัก วิจัย อิสระ และ ดร. ใต้ (CSCD) โดย นางสาว รุ่ง รวี ได้ อธิบาย ปรากฏการณ์ ที่ ผ่าน มา เพื่อ ปู พื้นฐาน ให้ ผู้ เข้า ร่วม ได้ มี พื้นฐาน ความ เข้าใจ เกี่ยว กับ กระบวนการ สร้าง สันติภาพ อย่าง ใกล้ เคียง กัน

นางสาว รุ่ง รวี ตั้ง ข้อ สังเกต บาง ประการ ต่อ กระบวนการ สร้าง สันติภาพ เช่น การ ริเริ่ม การ พูด คุย สันติภาพ อย่าง เป็น ทางการ ว่า เป็น ความ ก้าวหน้า ทาง นโยบาย สำคัญ อย่าง ยิ่ง และ การ ที่ คุย สันติภาพ ไทย ของ แสดง ให้ เห็น ถึง ความ ต้องการ ที่ จะ ประนีประนอม และ แสวงหา ทางออก ร่วม กับ รัฐ ไทย

"ที่ สำคัญ เมื่อ ดู สถิติ เหตุการณ์ ใน ช่วง ต้น เดือน รอม ฎ อน ที่ ผ่าน มา ทำให้ เห็น ว่า BRN สามารถ ควบคุม กอง กำลัง ได้ อย่าง มี นัย สำคัญ เป็นต้น"

ใน ขณะ ที่. ฝ่าย ที่ สาม จึง มี ความ สำคัญ อย่าง ยิ่ง ใน กระบวนการ สันติภาพ ที่ สำคัญ ยิ่ง คือ ความ ขัดแย้ง เพียง เพียง ทำให้ ความ ขัดแย้ง กลาย เป็น ระบบ ที่ ถาวร ยิ่ง ขึ้น และ ขัดแย้ง ที่ รุนแรง เป็น อุปสรรค ใหญ่ ต่อ การ พัฒนา

ดร. ประนีประนอม

"สุดท้าย ใน การ สร้าง สันติภาพ จะ ต้อง ทำ ทั้ง ใน" เชิง ลบ "(سلام سلبي) คือ การ ลด ความ รุนแรง และ ใน" เชิง บวก "(سلام إيجابي) คือ การ จัดการ กับ ปัญหา รากเหง้า และ ปัญหา เชิง โครงสร้าง ที่ ทำให้ เกิด ความ ขัดแย้ง รุนแรง ขึ้น "

ตัวอย่าง บทบาท ภาค ประชา สังคม - ผู้นำ ศาสนา ใน พม่า

หลังจาก นั้น มี การ บรรยาย หัวข้อ “กระบวนการ สันติภาพ ใน พม่า” (عملية السلام في ميانمار) โดย ชา ดาบ มัน ซู รี ผู้ อำนวย قوة السلام اللاعنفية ประจำ ประเทศ พม่า โดย المنصوري กล่าว ว่า กลุ่ม ติด อาวุธ พม่า มี มากกว่า 30 กลุ่ม ใน ค. . 1995 เคย มี การ ลง นาม หยุด ยิง มา แล้วแต่ ก็ สู้ รบ กัน ต่อ มา อีก กว่า 15 ปี จน ค.ศ. 2010 ก็ เริ่ม มา คุย กัน ใหม่ และ มี การ ตกลง กัน ว่า รัฐบาล จะ คืน อำนาจ ให้ กับ พลเรือน

เขา กล่าว ต่อ ไป ว่า ภาค ประชา สังคม จำเป็น จะ ต้อง เข้า มา มี บทบาท และ คอย ตรวจ สอบ เพราะ ทั้ง สอง ต่าง ไม่มี ความ ไว้ใจ กัน เลย เขา ได้ ยก ตัวอย่าง กรณี รัฐ น ซึ่ง นัก ธุรกิจ เข้า มา มี ส่วน ร่วม ใน คนกลาง เพื่อ ช่วย สร้าง สันติภาพ และ ด้วย ความ พยายาม ของ นัก ธุรกิจ เหล่า นั้น ทำให้ รัฐ คะ ฉิ่ น เริ่ม หัน มา สนใจ กระบวนการ สร้าง สันติภาพ มาก ขึ้น

อีก ตัวอย่าง ที่ เขา ยก ตัวอย่าง ถึง กรณี ที่ ผู้นำ ศาสนา เข้า มา ช่วย ใน การ เป็น คนกลาง การ ทำ ทำ และ ตรวจ สอบ การ หยุด ยิง ระหว่าง ชน กลุ่ม น้อย ชาว คริสต์ กับ รัฐบาล พม่า

พลเรือน กับ การ ตรวจ สอบ หยุด ยิง ใน มินดาเนา

หัวข้อ สุดท้าย ของ การ บรรยาย คือ เรื่อง “บทเรียน กระบวนการ สันติภาพ มินดาเนา” (التعلم من عملية السلام في مينداناو) โดย อา ติ ฟ ฮา มี ด ผู้ อำนวย การ ฟิลิปปินส์ โดย เขา กล่าว ถึง กอง กำลัง ติด อาวุธ กลุ่ม ใหญ่ ๆ หลาย กลุ่ม ใน ประเทศ ฟิลิปปินส์ เช่น جبهة مورو الإسلامية للتحرير (MILF) ، جبهة تحرير مورو الوطنية (MNLF) ، Bangsamoro Islamic Freedom ، أبو سياف

เขา กล่าว ว่า การ ดำเนิน การ เรื่อง กระบวนการ สร้าง สันติภาพ กับ กลุ่ม ติด อาวุธ ต่างๆ เหล่า นั้น มี ความ ซับซ้อน

เขา กล่าว ต่อ ไป ว่า ใน การ เจรจา ระหว่าง กลุ่ม นั้น ใน ค.ศ. 2000 การ เปิด ครั้ง ใหญ่ จน ทั้ง สอง น่า จะ จะ มี ฝ่าย สาม เข้า มา ช่วย ซึ่ง รัฐบาล ได้ เชิญ ประเทศ มาเลเซีย มา ทำ หน้าที่ เป็น ผู้ อำนวย ความ สะดวก และ ทำ หน้าที่ ใน การ ติดตาม การ ละเมิด ข้อ ตกลง การ หยุด ยิง

เขา กล่าว ต่อ อีก ว่า ตั้งแต่ ค.ศ. مجموعة الاتصال الدولية 2009 จน มี ผู้ แทน เข้าไป ตรวจ สอบ การ หยุด ยิง และ ผล กระทบ ที่ เกิด ขึ้น ต่อ ประชาชน

ประชา สังคม ต้อง เข้มแข็ง เพื่อ ให้ สอง ฝ่าย ยอมรับ

อา ติ ฟ อธิบาย ว่า ใน ช่วง แรก ๆ ทั้ง สอง ฝ่าย ไม่ ยอมรับ บทบาท ของ ภาค ประชา สังคม แต่ ภาค ประชา ก็ ใช้ เวลา หลาย ปี ใน พยายาม เสริม สร้าง ศักยภาพ ของ ตัว เมื่อ มี ทักษะ ที่ ดี ขึ้น ก็ สามารถ เข้าไป มี ตรวจ สอบ ความ รุนแรง ที่ กระทำ โดย ทั้ง สอง ฝ่าย ได้

อา ติ ฟ อธิบาย ต่อ ไป ว่า ปัจจุบัน ภาค ประชา สังคม มี กลไก ที่ เข้มแข็ง มาก ซึ่ง พวก เขา ก็ ใช้ เวลา นับ สิบ ปี ใน การ สร้าง ข่าย เมื่อ มี เครือ ข่าย แล้ว ว่า มี อำนาจ มาก ขึ้น และ มี การ ขยาย การ ข่าย ออก ไป เรื่อย ๆ นอกจาก นั้น แล้ว ภาค ประชา สังคม ยัง ทำงาน แบบ เข้าถึง จริงๆ เช่น จะ ตรง ตรง ด่าน พร้อม กับ เจ้าหน้าที่ ซึ่ง ส่วน อย่าง สำคัญ ใน การ ช่วย ลด การ ละเมิด ข้อ ตกลง ใน การ หยุด ยิง

يمكنك حماية المدنيين الذين يعيشون في نزاع عنيف أو يفرون منه. ستؤدي مساهمتك إلى تحويل استجابة العالم للنزاعات.
السهم الأيمن
العربية