fbpx
Jeder Dollar entspricht bis zum 31. Dezember bis zu $50.000! Geben Sie heute.
Unser SpeakUp®-Mechanismus
Nonviolent Peaceforce-Logo mit blauem PunktSpenden

'ประชาสังคม ที่ เข้มแข็ง มี ส่วน ใน การ การ สันติภาพ สันติภาพ' บท จาก จาก พม่า และ มินดาเนา มินดาเนา

Datum: 23. Januar 2015

Drücken Sie Clip-Quelle: ประชาไท (Prachatai)
Geschrieben von: อิมรอน ซาเหาะ
        Datum: 23. Januar 2015
Ursprache: Thailändisch - Originalartikel lesen: Hier

Zivilgesellschaft. in Burma und Mindanao

" Nicht-Gewalt-Friedensforce ยก ตัวอย่าง ภาค ประชาสังคม และ ผู้ นำ ศาสนา แก้ ความ ใน พม่า ฝ่าย ที่ สาม สาม และ ใน การ ตรวจสอบ หยุด ใน มินดาเนา พร้อม ย้ำ การ ภาค ละเมิด ละเมิด ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ให้ สอง ชี้ มี ลด การ ละเมิด ละเมิด ข้อ ข้อ ข้อ เพื่อ ให้ สอง ยอมรับ มินดาเนา พร้อม การ ละเมิด ละเมิด ข้อ ข้อ เพื่อ ให้ สอง ฝ่าย ชี้ พร้อม ย้ำ การ ละเมิด ข้อ ข้อ. ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ เข้มแข็ง เพื่อ ให้ สอง ยอมรับ ส่วน การ ละเมิด ละเมิด ข้อ ข้อ เข้มแข็ง ให้ ให้ ฝ่าย ชี้ ย้ำ การ ละเมิด. ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ เข้มแข็ง เพื่อ ให้ ให้ สอง ละเมิด ละเมิด ละเมิด ข้อ. ตกลงหยุดยิง

สโมสร โรตา รี เซนต์พอล ภาค 5960 สหรัฐอเมริกา และ สโมสร โรตา รี ควน ลัง - หาดใหญ่ ภาค 3330 จัด ประชุม เชิง ปฏิบัติการ „เรื่อง การ สันติภาพ และ มิตรไมตรี ที่ ยั่งยืน ใน ประเทศไทย“ (Friedensprozess: Bauen nachhaltigem Frieden und Goodwill in Thailand) ครั้ง ที่ 1 เมื่อ วัน เสาร์ ที่ 10 มกราคม 2558 ที่ ผ่าน มา ณ คณะ วิทยาการ สื่อสาร มหาวิทยาลัย สงขลา นครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขต ปัตตานี โดย มี สมาชิก สโมสร โรตา รี ผู้นำ ศาสนา นัก วิชาการ และ ภาค ประชา สังคม เข้า ร่วม

" Friedensressourcenzentrum (PRC) และ คณะ วิทยาการ สื่อ สาร สถาน วิจัย ความ ขัดแย้ง และ หลากหลาย ทาง วัฒนธรรม ภาค ใต้ ใต้ (CSCD) และ สถาบัน ศึกษา ม ม.อ.

มุมมองต่อสันติภาพด้านบวก-ด้านลบ

" ตรง จุด บวก สุด ไป จน ถึง ลบ กลาง ๆ แต่ ไม่ มี ใคร ยืน ยืน จุด จุด ลบ สุด กำแพง กำแพง

" ๆ ที่มาร่วมประชุมลักษณะนี้

" อีกมาก

ใน ขณะ ที่ ผู้ เข้า ที่ เลือก ยืน ด้าน บวก กล่าว ว่า เรา เชื่อ ว่า ว่า การ สร้าง สร้าง จะ เกิด ขึ้น ได้ จริง พวก เรา ทุก คน ศรัทธา ศรัทธา ศรัทธา ศรัทธา ศรัทธา ศรัทธา ศรัทธา ศรัทธา ศรัทธา ศรัทธา ศรัทธา ศรัทธา ศรัทธา ศรัทธา ศรัทธา ศรัทธา ศรัทธา ศรัทธา ศรัทธา ศรัทธา ศรัทธา ศรัทธา -

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ-ความสำคัญของฝ่ายที่สาม

หลัง จาก นั้น มี การ หัวข้อ หัวข้อ การ เริ่ม ต้น ใหม่ ของ กระบวน สร้าง สันติภาพ สันติภาพ โดย นาง สาว รุ่งรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช นัก วิจัย อิสระ ดร. ใต้ (CSCD) โดย นาง สาว รุ่ง รวี ได้ อธิบาย ปรากฏการณ์ ที่ มา เพื่อ ปู พื้นฐาน ให้ ผู้ เข้า ร่วม ได้ มี ความ เข้าใจ กับ กระบวน กระบวน สร้าง สร้าง สันติภาพ อย่าง ใกล้เคียง ใกล้เคียง กัน กัน พื้นฐาน ความ เข้าใจ กับ ให้ สันติภาพ อย่าง ใกล้เคียง กัน กัน กัน กัน พื้นฐาน ความ กัน ใกล้เคียง อย่าง ใกล้เคียง กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน ใกล้เคียง ใกล้เคียง กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน พื้นฐาน พื้นฐาน ความ ความ เข้าใจ กับ กระบวน สันติภาพ อย่าง ใกล้เคียง กัน กัน กัน กัน ความ ความ กับ กระบวน การ สันติภาพ สันติภาพ อย่าง ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง ใกล้เคียง.

" แสดง ให้ เห็น ถึง ความ ที่ จะ ประนีประนอม และ แสวงหา ทาง ออก ร่วม กับ รัฐ ไทย ไทย

"ที่ สำคัญ เมื่อ ดู สถิติเหตุการณ์ ช่วง ต้น ต้น เดือน ฎอน ที่ ผ่าน มา ทำ ให้ เห็น ว่า brn

ใน ขณะ. ฝ่าย ที่ สาม จึง ความ สำคัญ อย่าง ยิ่ง ใน กระบวน การ สันติภาพ ที่ ยิ่ง คือ ความ ขัดแย้ง ยืดเยื้อ นาน เพียง ใด ก็ จะ ทำ ความ ขัดแย้ง เป็น ใหญ่ เรื่อง ต่อ การ พัฒนา พัฒนา พัฒนา พัฒนา พัฒนา พัฒนา พัฒนา พัฒนา &

ดร. ประนีประนอม

”สุด ท้าย ใน การ สร้าง สันติภาพ จะ ต้อง ทำ ทั้ง ใน เชิง ลบ ลบ ลบ ลบ คือ คือ ลด ความ ความ รุนแรง ใน ใน เชิง บวก บวก เชิง โครง ที่ ทำ ให้ เกิด ความ ขัดแย้ง ขัดแย้ง รุนแรง รุนแรง รุนแรง รุนแรง รุนแรง รุนแรง รุนแรง รุนแรง รุนแรง รุนแรง รุนแรง รุนแรง รุนแรง รุนแรง รุนแรง รุนแรง รุนแรง รุนแรง รุนแรง และ เชิง โครง ที่ ทำ ให้ เกิด ความ ขัดแย้ง ขัดแย้ง รุนแรง รุนแรง รุนแรง รุนแรง รุนแรง รุนแรง เหง้า และ เชิง โครง ที่ ทำ ให้ เกิด ความ ขัดแย้ง ขัดแย้ง รุนแรง รุนแรง เหง้า และ ปัญหา เชิง สร้าง ที่ ให้ เกิด ความ ขัดแย้ง ขัดแย้ง ราก เหง้า และ ปัญหา & ขึ้น”

ตัวอย่างบทบาทภาคประชาสังคม-ผู้นำศาสนาในพม่าสนาในพม่าคประชาสังคม

หลัง จาก นั้น มี การ บรรยาย หัวข้อ หัวข้อ กระบวน การ สันติภาพ ใน พม่า พม่า (Myanmar Friedensprozess) โดย ชาดาบ มัน ซูรี ซูรี ผู้ อำนวย การ การ การ การ การ ติด ใน พม่า มาก กว่า กว่า กว่า กลุ่ม กลุ่ม ใน ใน ค ค ค ค ค ค ค ค ค ค ค ค ว่า กลุ่ม กลุ่ม ติด ใน พม่า มี กว่า กลุ่ม กลุ่ม ค ค ค ค กลุ่ม กลุ่ม ติด ใน พม่า มี กว่า กลุ่ม กลุ่ม ใน ค ค ว่า กลุ่ม กลุ่ม ติด ใน พม่า มาก พม่า กลุ่ม ใน ค ค ว่า กลุ่ม กลุ่ม ติด ใน พม่า มี พม่า โดย ใน ค ค ว่า กลุ่ม ติด อาวุธ ใน พม่า ประเทศ พม่า โดย ใน ค ค ว่า กลุ่ม ติด ใน ใน พม่า มาก กว่า กลุ่ม ใน ค ค ค กลุ่ม ติด อาวุธ ใน พม่า มาก กว่า กลุ่ม ค ค ว่า กลุ่ม ติด อาวุธ ใน พม่า มาก กว่า ใน ค . 1995 เคย มี การ ลง หยุด ยิง มา แล้ว แล้ว แต่ สู้ รบ กัน ต่อ มา อีก กว่า กว่า 15 ปี ค ค ค.ศ. 2010 ก็ เริ่ม มา คุย กัน และ มี การ ตกลง กัน ว่า รัฐบาล จะ คืน อำนาจ ให้ กับ พลเรือน พลเรือน พลเรือน พลเรือน พลเรือน พลเรือน พลเรือน พลเรือน พลเรือน พลเรือน พลเรือน พลเรือน พลเรือน พลเรือน พลเรือน กับ.

" คน กลาง เพื่อ ช่วย สันติภาพ และ ด้วย ความ พยายาม ของ นัก ธุรกิจ เหล่า นั้น ให้ ให้ คะฉิ่น เริ่ม เริ่ม หัน สนใจ กระบวน การ สร้าง สันติภาพ มาก ขึ้น “

อีก ตัวอย่าง ที่ เขา ตัวอย่าง ถึง กรณี ที่ ผู้ นำ ศาสนา เข้า มา ใน การ เป็น คน กลาง ใน การ ทำ หน้าที่ ติดตาม ตรวจสอบ การ หยุด ยิง ระหว่าง ชน กลุ่ม น้อย ชาว คริสต์ รัฐบาล รัฐบาล รัฐบาล พม่า พม่า พม่า &

ฝ่าย พลเรือน กับ การ ตรวจสอบ หยุด ยิง ใน มินดาเนา มินดาเนา

" ในประเทศฟิลิปปินส์ เช่น Moro Islamische Befreiungsfront (MILF), Moro Nationa Befreiungsfront (MNLF), Bangsamoro Islamic Freedom, Abu Sayyaf

เขา กล่าว ว่า การ การ เรื่อง กระบวน การ สร้าง สันติภาพ กับ กลุ่ม ติด อาวุธ ๆ ๆ เหล่า นั้น มี ความ ซับซ้อน ซับซ้อน

เขา กล่าว ต่อ ไป ว่า การ การ. มา ทำ หน้าที่ เป็น ผู้ ความ สะดวก และ ทำ หน้าที่ ใน การ ติดตาม การ ข้อ ข้อ ตกลง การ หยุด ยิง ยิง ยิง

เขากล่าวต่ออีกว่า ตั้งแต่ ค.ศ. 2009 มี ฝ่าย พลเรือน มา มี ส่วน ร่วม ใน ช่วง สุด ท้าย ของ ข้อ ใน การ สร้าง สันติภาพ มาก ขึ้น ภาย ใต้ กลไก ที่ เรียก ว่า ว่า ร่วม กับ รัฐบาล และ กลุ่ม ติด ติด อาวุธ อาวุธ อาวุธ (อาวุธ อาวุธ อาวุธ อาวุธ อาวุธ อาวุธ อาวุธ อาวุธ อาวุธ อาวุธ อาวุธ อาวุธ ตลอด ตลอด ตลอด ตลอด ร่วม รัฐบาล กลุ่ม ติด อาวุธ (อาวุธ อาวุธ อาวุธ อาวุธ อาวุธ อาวุธ อาวุธ ( จน มี ผู้ แทน เข้า ตรวจสอบ การ หยุด ยิง และ ผล กระทบ ที่ เกิด ขึ้น ต่อ ประชาชน ประชาชน

ภาคประชาสังคมต้องเข้มแข็งเพื่อให้สองฝ่ายยอ

" การตรวจสอบความรุนแรงที่กระทำโดยทั้งสองฝ่าู

" "

Sie können Zivilisten schützen, die in gewalttätigen Konflikten leben oder vor ihnen fliehen. Ihr Beitrag wird die Reaktion der Welt auf Konflikte verändern.
Pfeil rechts
Deutsch (Schweiz)